Forbedret EBVAT med 4,7 mio. kr.

De to ejendomsselskaber med aktiviteter i Berlin har tilsammen forbedret resultatet før kurs- og værdireguleringer med 4,7 mio. kr. i 2019 i forhold til året før.

De to selskaber, der har ejendomme i Berlin, EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S og EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S, havde ved udgangen af 2019 til sammen en balance på 2.487 mio. kr. og en egenkapital på 1.115 mio. kr. Resultatet i selskaberne var før skat henholdsvis 80,8 mio. kr. og 77,9 mio. kr. og deres EBVAT dvs. resultatet før kurs- og værdireguleringer 20,5 mio. kr. og 15,7 mio. kr.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har forbedret EBVAT i forhold til 2018 med 3 mio. kr., hvilket skyldes, at nettoomsætningen er steget, fordi porteføljen er blevet udvidet via akkvisition. Samtidig har driftsomkostningerne været faldende. Selskabet har optimeret ejendommenes arealer og opnået en højere leje for eksempel ved at bygge lagerområder og erhvervslejemål om til boliger. Derved er nettoomsætningen ligeledes forøget. Renteudgifterne er steget på grund af udvidelsen af porteføljen, men grundet det lave renteniveau, er lånoptagelsen sket på yderst fordelagtige vilkår.

EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S har forbedret EBVAT med 1,7 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen kan forklares med, at porteføljen blev udvidet gennem akkvisition ultimo 2018, hvilket har bidraget positiv til nettoomsætningen. Også dette selskab har optimeret eksisterende arealer og derved opnået en højere leje. Renteudgifterne er steget på grund af udvidelsen af porteføljen, men som i det andet selskaber har det lave renteniveau gjort det muligt at optage lån på yderst fordelagtige vilkår. 

De samlede værdireguleringer i de to ejendomsselskaber i 2019 udgør 122,5 mio. kr. Værdireguleringerne understøttes af såvel eksterne valuarvurderinger som af mæglervurderinger. Valuarvurderingerne indhentes i løbet af året i forbindelse med købsundersøgelser og til dokumentation af ejendommenes værdier i forhold til koncernens kreditgivere. Mæglervurderingerne bruges til at understøtte DCF-modellen til værdiansættelse af selskabernes ejendomme.