EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - resultat før skat 60,5 mio. kr. i 2017

Ejendomsselskabet hvis aktier er noteret til handel på Nasdaq OMX First North har haft et godt år i 2017 og leveret et samlet resultat før skat på 60,5 mio. kr.

 

Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene 46,5 mio. kr. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 14 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. sidste år. Stigningen i EBVAT er tilfredsstillende og er både et resultat af højere huslejer og udvikling af ejendommene og af, at koncernen har opnået stordriftsfordele og dermed har reduceret drifts- og administrationsomkostningerne væsentligt sammenholdt med 2016.

Værdireguleringen af investeringsejendommene udgør i alt 46,5 mio. kr. og er opnået ved stigende efterspørgsel og renovering af lejemål med deraf følgende lejestigninger. Årets værdireguleringer på ejendommene udgør 4,3% af selskabets samlede aktivmasse.

Selskabets indre værdi er på 196,62 pr. aktie ved årets afslutning og egenkapitalforrentningen før skat udgør 13,8%. Ses der alene på egenkapitalforrentningen før dagsværdiregulering og skat, medvirker den store stigning i EBVAT på 3,4 mio. kr. til at denne er steget fra 2,9% i 2016 til 3,2% i 2017.

Selskabets likviditetsreserve er solid, og i lighed med sidste år indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte. Der foreslås et udbytte på 1,00 kr. pr. aktie á 100 kr. svarende til 1% af aktiekapitalen på 234,8 mio. kr.

Aktiekursen har i 2017 udviklet sig positivt i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S og er i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 steget med 22,41%. Omsætningen i aktien er øget til 325.390 stk. mod 219.360 stk. i 2016.

Ledelsens forventninger
”Vi forventer at kunne forbedre driftsresultatet i år med 1,5-2,0 mio. kr. i forhold til 2017, så selskabet får et EBVAT-resultat i intervallet 15,5-16,0 mio. kr.”, fortæller administrerende direktør Thorkild Steen Sørensen og fortsætter: ”Huslejeindtægterne forventes øget med ca. 1,5 mio. kr. i 2018, endvidere har koncernen igen i 2018 grundet stordriftsfordele reduceret drifts- og administrationsomkostningerne. Løbende arbejder vi desuden med at optimere driften, som på sigt vil have en positiv effekt på selskabets udvikling”.

Læs her årsrapporten for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S.